Latin: Yresinia enterocolitica

Yersinia är en samling bakterier varav den mest kända är Yersinia pestis som är diger­dödens och pestens smittbärare. Numera förekommer en annan variant Yersinia enterocolitica som finns över hela världen. Smittan förekommer till exempel hos svin, hundar och fåglar. Bakterien är hälsofarlig om den tillåts föröka sig i livsmedel. Den kan tillväxa vid så låg temperatur som +4°C och kan därför tillväxa i livsmedel som kylförvaras, till exempel i vakuumförpackat griskött. Knappt 600 fall rapporteras varje år i Sverige. Bakterien dör vid upphettning över 70°C.

Hälsa: Kunskapen om smittspridning är begränsad. Smittan utsöndras med avföringen och sprids sannolikt via infekterade livsmedel eller förorenat vatten. Kritisk infektions­dos är inte känd. Risken att bli smittad i Sverige är låg och större utbrott är ytterst ovanligt. Ett fall med 13 smittade visade att personerna ätit sylta av samma fabrikat. Yersiniasmitta är anmälningspliktig och skall rapporteras till Folkhälsomyndigheten, tillika en smittspårningspliktig sjukdom som vid misstänkt livsmedels- eller vattenburensmitta skall rapporteras till kommunen för spårning av smittkälla.

  • Smittkälla: Vid de få utbrott som förekommit i Sverige har någon smittkälla sällan kunnat påvisas. Svin antas vara en bärare och har sannolikt betydelse för smittspridningen. Smittan kan överföras mellan djur och människor.
  • Symtomen är vanligen akuta buksmärtor, diarréer och kräkningar. Även feber, huvudvärk, hudutslag (knölros) och ledinflammation förekommer. Inkubationstiden är normalt 3-7 dygn, upp till tio dygn.
  • Diagnos: Bakterieodling av avföringen (odling) eller antikroppar i blodprov.
  • Behandling: Antibiotika vid svårartad sjukdomsbild. Vaccin finns ej.
  • Förebyggande: God livsmedelshygien och tillräcklig upphettning av livsmedel, speciellt svinkött. Var extra observant i varma länder att fläskkött är vällagat.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-03

Läs mer

Folkhälsomyndigheten

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj