Näringskonsumtion Sverige

Fotograf/bild: Findus

Näringskonsumtion Sverige

(Riksmaten - vuxna 2010-2011)

Näringskonsumtion avser konsumtionsfördelning av näringsämnen.
Konsumtion av olika varugrupper se > Varukonsumtion Sverige.
Konsumtion av dryck se > Dryckkonsumtion Sverige.

NÄRINGSKONSUMTION SVERIGE

Den sammanlagda energimängden per person och dag har sedan 1960 ökat med 14%. Protein +50%, fett +6% och kolhydrater +8% enligt Jordbruks­verkets statistik. Detta innebär att proteinets energiandelen (E%) ökat från 11% till 15% av konsumtionen. Konsumtionen av A- och C-vitamin har också ökat påtagligt (över 80%) från 1960.

Närings- och energikonsumtion per person

Gram per dag

1960

1980

2000

2008

Protein g

74

89

97

111

Fett g

119

125

120

126

Kolhydrater g

346

343

357

375

Energi Kcal

2669

2734

2920

3039

Protein (E%)

11%

13%

14%

15%

Fett (E%)

38%

39%

37%

36%

Kolhydrater (E%)

51%

48%

50%

49%

Energiprocent (E%) = andel av total energi (Kcal).
Fett har cirka dubbelt så högt energiinnehåll som protein och kolhydrater.
Källa: Bearbetad statistik från Jordbruksverket.


Historik före 1960: Från 1900 till 1960 ökade fettkonsumtionen kraftigt från 24% till 38% av energikonsumtionen (E%). Proteinandelen var oförändrad 11%, medan andelen kolhydrater gick ner från 65% till 51%. Den totala energikonsumtion var likartad cirka 2700 Kcal per person och dag.

Felkällor: Somligt av statistikunderlaget är bristfälligt och beräkningsätt har ändrats under periden, varför siffrorna skall tolkas med försiktighet. Jordbruks­verkets angivande av energi per dag är något högre än vad som anges ovan. Självhus­hållning finns med för mjölk och delvis för andra varor i början av perioden, men inte senare. Siffrorna beaktar inte den mängd varor som kastas, varför värdena mer beskriver inköp än konsumtion. Befolkningens ålderssammansättning beaktas inte heller vilket bedöms svara för halva ökningstalet (7 av 14%). Andelen barn av befolkningen har minskat och ålderspensionärerna har ökat. Pensionärerna äter mer än barn vilket ger en konsumtionsökning för Sverige. Läs mer i avsnitt "Kostkonsumtion Sverige".

Riksmaten - vuxna 2010-2011: Under 2010-2011 har Livsmedelsverket genomfört en matvaneundersökning bland vuxna i Sverige (publicerad september 2012). Länk till rapporten nedan. Valda delar av rapporten redovisas på olika ställen i Varufakta och Dietkoll. Siffrorna skall dock tolkas med stor försiktighet av två huvudskäl.

 • Låg svarsfrekvens. Bortfall 54%, varav 31% avböjt medverkan.
 • Hög underrapportering av intervjupersoner. Totalt 35-40% jämfört med Jordbruksstatistiken enligt ovan.


  Per person & dag

  JV 2008

  Riksmaten 

  Differens

  Protein gram

  111

  81

  -27%

  Fett gram

  126

  77

  -39%

  Kolhydrater gram

  375

  212

  -43%

  Energi Kcal

  3039

  1872

  -38%

Läs mer

Varukonsumtion Sverige

Dryckkonsumtion Sverige

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj