Miljöhot ¤

Foto: Funny Food Art & Bajiroo.com

Miljöhot ¤

Naturvårdsverkets lista över miljöhot:

 1. Klimatpåverkande gaser
 2. Uttunning av ozonskiktet
 3. Försurning av mark, vatten mm
 4. Marknära ozon och andra oxidanter
 5. Tätorternas luftföroreningar och buller
 6. Övergödningen
 7. Påverkan av metaller
 8. Påverkan av organiska miljögifter
 9. Introduktion och spridning av främmande organismer
 10. Nyttjandet av mark och vatten som produktions- och försörjningsresurs
 11. Exploateringen av mark och vatten för bebyggelse, anläggningar och infrastruktur
 12. Anspråk mot särskilt värdefulla områden
 13. Avfall och miljöfarliga restprodukter
 14. Strålning (Radon och elektromagnetisk strålning)