Ekologisk odling ¤

Fotograf/bild: Lilla Bjers, Gotland

Ekologisk odling ¤

(ekologiskt jordbruk, ekologiskt lantbruk, alternativ odling, naturenlig odling, biodynamisk odling, ekologisk djurhållning)

Engelsk översättning organic farming

Fransk översättning l´agriculture écologique

Italiensk översättning agricoltura ecologico

Tysk översättning ökologischen Landbau

Spansk översättning agricultura ecológica

Ekologisk odling innebär att nyttja lokalt förnybara resurser där handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel inte används. Avsaknad av kemikalier och ökad variation bidrar till större biologisk mångfald på åkermarken och i dess närmaste omgivning. Skördarna blir generellt lägre vilket kompenseras med högre pris eller användning av större arealer. Växtnäring och växtskydd baseras på allsidig växtföljd där vall eller andra gröngödslingsmetoder har särskild betydelse. Av den ekologiskt odlade arealen används ungefär 60 % som slåtter- och betesvall och 20 % för spannmålsodling. Ekologiskt lantbruk helt utan djur är relativt ovanligt. Ekologiska djurhållning fungerar som en integrerad del av produktionssystemet på gården. Antalet djur anpassas till gårdens förmåga att producera foder. Djuren förser gården med stallgödsel.

Ekologisk odling innebär att lokala, förnybara resurser utnyttjas och att handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel inte används. Ekologisk odling är oftast bra för miljön, men inte alltid. Ekologisk odling ger som regel lägre avkastning än annars, vilket ibland upphäver miljöfördelarna. För att främja miljövänliga produktionsformer inom jordbruket betalar Staten miljöstöd i form av ersättning per hektar ekologiskt odlad mark. För att erhålla detta stöd måste vissa givna regler följas.

Odlingsmetoder:

  • Naturenlig odling kännetecknas av att man undviker användning av handelsgödsel, samt kemiska medel mot ogräs, växtsjukdomar och skadedjur.
  • Biodynamisk odling är en odlingsform där man avstår från fabrikstillverkade, lättlösliga gödselmedel och kemiska bekämpningsmedel, samt sätter särskild tilltro till "kosmiska inflytanden", bland annat vid framställning av kompost, vartill så kallad biodynamiska preparat utnyttjas.

Ekologisk vara innebär att varan odlats ekologiskt, men också att varan är fri från livsmedelstillsatser.

KRAV-märkning av produkter förekommer i Sverige, vilket innebär en garanti för att varan odlats på ett ekologiskt riktigt sätt (läs mer > KRAV-märkning).

Pris: Ekologiskt odling är dyrare än annan odling vilket motiverar ett högre pris än annars. Svensken är generellt mycket miljömedveten och efterfrågan är av ekologiska varor är hög. Det är därför en möjlighet för producenter och distributionsled att ta ut ett högre pris än vad kostnaderna motiverar, vilket också sker i ganska stor omfattning. Samtidigt är det ett sätt för svenska bönder att klara konkurrensen från andra länder med mindre miljömedvetande och lägre kostnader och krav på till exempel god djurhållning.

Åkerareal Sverige: Andelen åkermark med ekologisk odling steg från närmare 0 år 1990 till 20% toppåret 2006. Därefter har andelen gått ner till 16-17% fram till 2012. Andelen certifierad ekologisk åkerareal har stigit från noll 1995 till knappt 15% 2012. Andelen är högst i Jämtlands (35%) och Värmlands län (31%) och lägst i Skåne (5%), Blekinge (8%) och Hallands län (8%). Regeringens mål på 20% år 2013 har inte uppnåtts. Källa: Naturvårdsverket.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2014-02

Läs mer

Jordbruksverket: Kvalitet på grönsaker och frukt