Medlemsvillkor

Medlemsvillkor

Genom att bli medlem accepterar du och godkänner dessa allmänna villkor. Vad som här sägs gäller såväl Kunskapskokboken som Kockskolan och Dietkokboken. Medlemsvillkoren kan förändras utan särskilt meddelande. Vi har enkla självklara och justa regler.

Villkoren i korthet:

 • Du får inte lägga in andra bilder än dina egna.
 • Kunskapskokboken friskriver sig från skada som kan uppkomma vid utnyttjande av hemsidan.
 • Allvarligt missutnyttjande kan leda till skadestånd, men mindre förseelser har vi ingen avsikt att processa om.
 • Kunskapskokboken kan utesluta medlemsskap utan närmare motivering.


§1. Medlemskap

 • Du, företaget eller organisationen blir medlem vid registrering.
 • Avregistrering kan ske via mail till > kontakt@kunskapskokboken.se
 • Vi behåller de recept och faktauppgifter du lagt in om du inte uttryckligen begär att de skall avlägsnas. Det innebär att du vid återinträde har kvar all information.
 • Om du tror att någon fått reda på ditt lösenord, skall du kontakta Kunskapskokboken, som inte kan hållas ansvarig för skada orsakad av obehörig användning av ditt medlemskap.
 • Kunskapskokboken har rätt att säga upp ditt medlemskap om vi anser att du bryter mot medlemsreglerna.

§3. Upphovsrätt och tvist

 • All upphovsrätt, varumärken och/eller andra imateriella rättigheter hänförliga till Kunskapskokboken innehas av Kunskapskokboken. Genom ditt medlemskap förvärvar du ingen rätt till dessa rättigheter. Det är till exempel inte tillåtet att distribuera eller publicera information eller bilder som utgör del av Kunskapskokboken utan Kunskapskokbokens uttryckliga medgivande. Enligt svensk lag har man rätt att kopiera enskilda recept (texten) om den inte skrivits på vers eller på annat sätt kan anses ha konstnärligt värde. Däremot är bilder upphovsrättsskyddade. Du får därför inte införa på hemsidan andra bilder än dina egna. Om du bryter mot denna regel är du skadeståndsansvarig för de krav som rättighetsinnehavaren kan komma ställa.
 • Kunskapskokboken har rätt att ta bort text och bilder om man anser att dessa skadar verksamheten.
 • Medlem kan bli skyldig att ersätta direkt eller indirekt väsentlig skada hen orsakat Kunskapskokboken, enligt svensk lag och konventioner.
 • Hemsidan eller innehållet får inte användas för kommersiellt bruk eller av organisationer utan skriftligt medgivande från Kunskapskokboken.
 • Tvist skall i tillämpliga fall avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden och i övriga fall av svensk allmän domstol, varvid Stockholms Tingsrätt skall vara första instans.

§5. Registrering av uppgifter

 • Du är skyldig att lämna korrekta uppgifter om dig själv och du får endast använda systemet för vad det är avsedd för - informationsinhämtning, registrering av recept och likande.
 • Kunskapskokboken skyddar dina personuppgifter mot tredje part. Någon komplett garanti kan dock aldrig ges.
 • Du förväntas använda ett vårdat språk och uppträda anständigt på hemsidan. Du får inte använda hemsidan för att förtala, vilseleda, diskriminera, hota eller på annat sätt ofreda andra medlemmar eller störa verksamheten. Du är själv ansvarig för dina inlägg och meddelanden och kan ställas till svars för dessa.
 • Kunskapskokboken granskar inte i förväg medlemmarnas recept, inlägg i forum, bloggar eller information på personliga sidor och dessa omfattas inte av Kunskapskokbokens utgivaransvar.
 • Genom denna överenskommelse godkänner du att Kunskapskokboken registrerar de personuppgifter du lämnat. Andra uppgifter som du lämnar har Kunskapskokboken rätt att lagra och publicera på hemsidan och i annan närstående media.

§6. Friskrivning

 • Kunskapskokboken lämnar inga garantier beträffande innehåll och tjänster.
 • Kunskapskokboken svarar inte för direkt eller indirekt skada som kan uppkomma av den information som lämnas på hemsidan eller användandet av densamma.
 • Kunskapskokboken svarar inte för eventuell skada orsakad av obehörig åtkomst av personuppgifter eller olagligt användande av material som du registrerat på hemsidan.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2020-01