Grundämnenas periodiska system

Grundämnen

(Periodiska systemet, grundämnen, metaller, icke-metaller, ädelmetaller, alkalimetaller, alkaliska jordartsmetaller, halogener, ädelgaser, lantanoider, lantan, lantanider)

Engelsk översättning Periodic System of elements

Fransk översättning Système périodique de éléments

Italiensk översättning Sistema periodico di elementi

Tysk översättning Periodensystem der Elemente

Spansk översättning Sistema periódico de elementos

Grundämne (element) ät ett ämne som enbart består av atomer av samma slag (atomer med samma antal protoner i atomkärnan). Antalet protoner anger dess nummer i det periodiska systemet (bild ovan). Grundämnen kan inte uppdelas i enklare beståndsdelar genom kemiska reaktioner, det kan däremot ske genom kärnreaktioner. Det finns 118 kända grundämnen.

Förekomst: De olika grundämnena har uppkommit genom kärnreaktioner under olika skeden i universums historia. De fem vanligaste grundämnena i jordskorpan är syre 46 %, kisel 27 %, aluminium 8 %, järn 6 % och kalcium 5%, tillsammans 92 %. Därnäst magnesium 3 %, natrium 2 %, kalium 2 %, titan 0,6 % och väte 0,15 %. Dessa 10 grundämnen utgör mer än 99 % av jordskorpans massa. Vissa tekniskt viktiga grundämnen, som zink, nickel, koppar och bly finns inte ens bland de tjugo vanligaste.

Egenskaper: Väte, kväve, syre, fluor, klor och ädelgaserna helium, neon, argon, krypton, xenon och radon är gaser vid vanliga temperaturer, brom och kvicksilver är vätskor, medan övriga grundämnen är fasta ämnen.

Indelning: Grundämnena uppdelas ofta i metaller och icke-metaller. Fasta och flytande metaller har metallglans och är goda ledare för elektricitet och värme. Icke-metaller saknar dessa egenskaper. Till icke-metallerna hör väte, bor, kol, kisel, kväve, fosfor, syre, svavel, selen, samt halogenerna och ädelgaserna. Germanium, tenn, arsenik, antimon och tellur uppträder i både metalliska och icke-metalliska modifikationer. Övriga cirka 80 grundämnen är metaller. Grupperna 1-12 nedan är alla metaller förutom väte. Ädelmetall avser inom guldsmedskonsten främst guld, silver och platina, och tillsatsmetallen palladium i vitguld, men inom kemin avses en vidare uppsättning mineraler som utmärks av låg reaktivitet.

Indelning kända grundämnen i det periodiska systemet (kolumner på bild ovan):

Rödmarkerade grundämnen har betydelse för mathälsa. Läs mer > Mineraler, spårämnen, eller sök respektive grundämne.

 • Grupp1: Alkalimetaller = litium (Li), natrium (Na), kalium (K), rubidium Rb), cesium (Cs) och francium (Fr). Väte (H) brukar placeras över denna grupp, men kan lika gärna placeras över grupp 17.
 • Grupp 2: Alkaliska jordartsmetaller = beryllium (Be), magnesium (Mg), kalcium (Ca), strontium (Sr), barium (Ba) och radium (Ra).
 • Grupp 3 Skandiumgruppen:  = skandium (Sc), yttrium (Y).
 • Grupp 4 Titangruppen:  = titan (Ti), zirkonium (Zr), hafnium (Hf), rutherfordium (Rf).
 • Grupp 5 Vanadingruppen:  = vanadin (V), niob (Nb), tantal (Ta), dubnium (Db).
 • Grupp 6 Kromgruppen:  = krom (Cr), molybden (Mo), volfram(W), seaborgium (Sg).
 • Grupp 7 Mangangruppen:  = mangan (Mn), teknetium (Tc), rhenium (Re), bohrium (Bh).
 • Grupp 8 Järngruppen:  = järn (Fe), rutenium (Ru), osmium (Os), hassium (Hs).
 • Grupp 9 Koboltgruppen:  = kobolt (Co), rodium (Rh), iridium (Ir), meitnerium (Mt).
 • Grupp 10 Nickelgruppen: = nickel (Ni), palladium (Pd), platina (Pt), darmstadtium (Ds).
 • Grupp 11 Myntmetallerna: = koppar (Cu), silver (Ag), guld (Au), röntgenium (Rg)
 • Grupp 12 Zinkgruppen: = zink (Zn), kadmium (Cd), kvicksilver (Hg), copernicium (Cn).
 • Grupp 13: Borgruppen = bor (B), aluminium (Al), gallium (Ga), indium (In) och tallium (Tl).
 • Grupp 14: Kolgruppen = kol (C), kisel (Si), germanium (Ge), tenn (Sn) och bly (Pb).
 • Grupp 15: Kvävegruppen = kväve (N), fosfor (P), arsenik (As), antimon (Sb) och vismut (Bi).
 • Grupp 16: Syregruppen (kalkogener) = syre (O), svavel (S), selen (Se), tellur (Tu) och polonium (Po).
 • Grupp 17: Halogener = fluor (F), klor (Cl), brom (Br), jod (I) och astat (At).
 • Grupp 18: Ädelgaser = helium (He), neon (Ne), argon (Ar), krypton (Kr), xenon (Xe) och radon (Rn).
 • Lantanoiderna (lantan och lantanider) och aktinoiderna tillhör grupp 3. Lantaniderna betecknas ofta gemensamt Ln.
 • Försök att framställa grundämnena 113, 115, 117 och 118 har ännu inte bekräftats.

Läs mer > Nationalencyklopedin eller sök på nätet.

© Kunskapskokboken. Reviderat 2016-06

Läs mer

Mineraler, spårämnen

Nationalencyklopedin

Lägg in en kommentar.
Antal kommentarer: 0 Visa Dölj